An initiative of:

Peakorraldaja

SILLAMÄE LASTEKAITSE ÜHING

 

Sillamäe Lastekaitse Ühing (SLÜ) on avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing, mis on tegutsenud alates 8.12.1989. SLÜ töötab aktiivselt selle nimel, et kujundada oma ümbruskonnast laste- ja noortesõbralik keskkond, ning võimendab lapsi ja noori võtma vastutust rahu, inimõiguste keskkonnasäästlikkuse, juhiomaduste arendamise eest ja oma kogukonda kujundavatest üritustest otse osa võtma. 

SLÜ tegevus praegusel hetkel on projektipõhine ja kogu arendustegevus toimub läbi projektitegevuste ellu viimise. SLÜ tegevus laieneb pidevalt. Tegevused on olnud nii suunatud kogu Eestile kui spetsiifilisemalt riigi erinevatele piirkondadele, nagu Sillamäe, pealinn Tallinn, Harjumaa või Ida-Virumaa. Kogu ajaloo jooksul on SLÜ teinud ja toetanud rohkem kui 100 projekti oma linnas, maakonnas, riigis ning üha enam ka rahvusvahelisel tasandil

Sillamäe Lastekaitse Ühingu tegevuse võib teemade kaupa jagada järgnevalt:

- Aktiivse kodaniku programm

Suunatud demokraatia arendamisele eelkõige läbi kodanikuhariduse.

- Soolise võrdõiguslikkuse programm

Suunatud meeste ja naiste vahelise soolise võrdõiguslikkuse edendamisele, aga ka soolise võimestamise arendamisele.

- Lõimumise programm

Sillamäe Lastekaitse Ühing Ida-Virumaa organisatsioonina tegeleb aktiivselt ka integratsiooni (lõimumise) küsimustega ning arendab projekte paralleelselt eesti ja vene keeles.

- Noorte osaluse ja co-managemendi programm

Noored on arvestatav ühiskonnajõud Eestis, seetõttu on oluline, et noored oleksid kaasatud otsustusprotsessidesse. Samaaegselt on programm suunatud Euroopa Nõukogust alguse saanud co-managemendi teooria ja praktika edendamisele, mis eeldab noorte ja vanemate vahel võrdselt vastutuse jaotamist.

- Jätkusuutliku arengu programm

2012 aasta toimub Rio de Janeiros ÜRO Rio+20 Jätkusuutliku Arengu Konverents, mis on toonud endaga kaasa suurenenud tähelepanu jätkusuutlikule arengule.

- Vabatahtliku tegevuse arengu programm

Aasta 2011 oli Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta, mille raames Sillamäe Lastekaitse Ühing koos partneritega viis läbi suurprojekti „Homne vabatahtlik“ eelkõige noorte seas vabatahtliku tegevuse arendamiseks. Paralleelselt seati sisse vabatahtliku tegevuse arengu programm.

- Laste õiguste programm

Suunatud laste õiguste kohta teadlikkuse suurendamisele, eelkõige läbi „Märka last“ kampaania ja väiksemate vanemusele suunatud projektide.

- Info ja nõustamisprogramm 

Alatest 2012 kinnitas SSCW uus programm mis on suunatud venekeelse suhtluskeelega kodanikuühiskonna liikmetele teavitamiseks ja nõuandmiseks ning selle raamesse kuulub ka SSCW huvikaitse töö EKAKi ühiskomisjoni ja kaasnevate töögruppide liikmena

Alatest 1. Augustist 2014 Sillamäe Lastekaitse Ühinul on konsultatiivne staatus ÜRO Majandus- ja Sotsiaalnõukogu juures. Sillamäe Lastekaitse Ühingu on erinevate mõjukate organisatsioonide liige nende hulgas: Anna Lindh Foundation, Euroopa Vaesuse Vastu Võitlemise Võrgustik ja "Water and Youth" rahvusvaheline liikumine

Foorumite traditsioon algas 17.02.2012 Jõhvi Kontserdimajas Kodanikuühiskonna Sihtkapitali poolt toetatud „Co-management projekti“ raames toimunud Ida-Virumaa Noortefoorumiga 2012 (“Noored ja kohalik omavalitsus – teel koostöö poole“) eesmärgiga pakkuda kaasav koht aruteluks, võrgustikutööks ja parimate praktikate vahetamiseks kodanikuühiskonna alal.

Kõikide tegevustega saab tutvuda ametliku veebilehel:  www.sscw.ee