An initiative of:

Antud küsimustiku eesmärgiks on saada teavet Ida-Virumaal tegutsevate mittetulundusühenduste kohta kes tegutsevad avalikes huvides. Palun kirjutage oma arvamus selleks mõeldud vabale kohale või märkige ära teile sobiv vastusevariant.

KÜSIMUSTIK DOKUMENDINA (WORD)

Suur tänu vastamast! 

Oma tagasiside edasta palun emailile info@ivkv.ee hiljemalt 4.04.2016 kell 18.00

VABAÜHENDUSTE KÜSIMUSTIK

Milliste alljärgnevate valdkondade kohta Sa tunned, et teie organisatsioonil on piisavalt teadmisi (vali üks või mitu)
I OSA Vastaja andmed
Vastaja ees- ja perekonnanimi *
Organisatsiooni nimi *
Vastaja ametikoht organisatsioonis *
Mis aastal organisatsioon asutati *
Organisatsiooni palgaliste töötajate arv *
Organisatsiooni liikmete arv *
Organisatsiooni tegevusala *
Organisatsiooni töötajate ja liikmete omavaheline suhtluskeel *
Organisatsiooni veebileht *
II OSA. Hinda väiteid ja täida tabel
Skaalal 1 – 5 (1= ei nõustu üldse 5 = nõustun täielikult)
1. Meie organisatsiooni tegevust hinnatakse ja toetatakse minu kodukohas *
2. Meie kohalik omavalitsus näeb MTÜsid oma tegevuses partnerina *
3. Meie organisatsioonil on võimalik kohaliku elu arengus kaasa rääkida ja meie arvamust võetakse kuulda *
4. Meie organisatsioonil on lihtne saada edukaks tegutsemiseks vajalikke ressursse *
5. Teame kuidas ja kust saada organisatsiooni tegevuseks vajalikku rahastust *
6. Organisatsiooni tegevuses ette tulevate probleemide korral teame kuhu oma küsimusega pöörduda abi või nõuannete saamiseks. *
7. Oleme huvitatud oma organisatsiooni tegevuse laiendamisest *
8. Teeme koostööd teiste kohalike, riiklike või teistest riikidest pärit mittetulundusorganisatsioonidega *
9. Oleme huvitatud koostööst teiste sama valdkonna organisatsioonidega. *
10. Ida-Virumaal on olemas vajalikud tingimused MTÜ loomiseks ja edukaks juhtimiseks *
III OSA Valikvastused
Milline alljärgnevatest valdkondadest on Ida-Virumaal kõige paremas seisus *
Milline alljärgnevatest valdkondadest vajaks Ida-Virumaal maakonna või kohaliku omavalitsuse tasandil paremat reguleerimist *
Milline alljärgnevatest valdkondadest on Ida-Virumaal kõige paremas seisus *
Milline alljärgnevatest valdkondadest vajaks Ida-Virumaal maakonna või kohaliku omavalitsuse tasandil paremat reguleerimist: *
VI OSA Lahtised küsimused
Millest tunneb teie organisatsioon oma igapäeva tegevuses kõige rohkem puudust? *
Mida peate oluliseks MTÜ ja KOVide / riigi vahelises suhtluses ja koostöös? *
Vene keelt suhtluskeelena / eesti keelt suhtluskeelena kasutava organisatsioonina, kas teeksite koostööd eesti keelt suhtluskeelena / vene keelt suhtluskeelena kasutava organisatsiooniga? Mis tingimustel?
Suur tänu vastamast! Sillamäe Lastekaitse Ühing